Cách sử dụng hàm AND trong excel

Hàm AND là một trong những hàm luận lý được sử dụng nhiều nhất hiện nay, nó có tác dụng kiểm tra các điều kiện dữ liệu và trả về kết quả đúng hoặc sai. Tuy nghe có vẽ đơn giản nhưng để nắm vững hàm and thì các bạn hãy theo dõi cách sử dụng từ cơ bản đến nâng cao về hàm logic này.

Hàm and trả về TRUE nếu tất cả các tham đối của hàm là TRUE, trả về FALSE nếu một hoặc nhiều tham đối là FALSE. Tương tự như các hàm logic khác là hàm or hay hàm not

Một trong những cách dùng thường gặp của hàm AND là để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm logic. Ví dụ, hàm IF thực hiện kiểm tra tính lôgic rồi trả về một giá trị nếu kiểm nghiệm là TRUE và một giá trị khác nếu kiểm nghiệm là FALSE. Bằng cách dùng hàm AND làm đối số logical_test của hàm if, bạn có thể kiểm nghiệm nhiều điều kiện khác nhau thay vì chỉ một điều kiện.

Cú pháp chuẩn của hàm AND : AND(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2]; …)

Trong đó các tham số có ý nghĩa

Biểu_thức_logic1 Bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm nghiệm và có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Biểu_thức_logic2, … Tùy chọn. Những điều kiện khác mà bạn muốn kiểm nghiệm, có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 điều kiện.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm and :

Các đối số phải định trị về các giá trị logic, chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc các đối số phải là các mảng hoặc tham chiếu có chứa các giá trị lôgic.

Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, những giá trị này được bỏ qua.

Nếu dải ô được chỉ định không chứa giá trị lô-gic nào, hàm AND sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Trên đây là cách sử dụng cũng như những thông số chi tiết nhất của hàm AND. Để tìm hiểu thêm các thủ thuật excel hay các bạn hãy tham khảo những bài viết tiếp theo của mình về cách sử dụng các hàm excel nha.