TRƯỜNG TH PHẠM VĂN ĐỒNG

Điện thoại: 05103. 871.511